fbpx

Obchodné podmienky

Spoločnosti REBEL’ant s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 12894/V, IČO 36210641, DIČ 2021632547 so sídlom Alžbetina 1, 040 01 Košice (ďalej aj „spoločnosť“) platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky zkosic.sk

Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky zkosic.sk (ďalej aj „zkosic.sk“). Spoločnosť je oprávnená na zkosic.sk poskytovať služby bližšie špecifikované v cenníku a ponuke služieb(ďalej aj „ponuka“). Za používateľa zkosic.sk sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby s popísané v cenníku a ponuke. Používateľ sa využívaním služieb zkosic.sk zaväzuje, že je vlastníkom, alebo je oprávnenou osobou, ktorá ma právo vytvárať, propagovať a zverejňovať informácie ním zverejnené na zkosic.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 
Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa. Zároveň sa používateľ aj návštevník zaväzujú, že nevyužijú zkosic.sk k takému účelu, alebo nebudú vystupovať na zkosic.sk takým spôsobom, ktorým by došlo k porušeniu zákonov a platných predpisov SR, etických princípov, alebo by mohlo dôjsť poškodeniu dobrého mena spoločnosti.
Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika. 

1.2
Zkosic.sk je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení zkosic.sk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne zkosic.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu zkosic.sk a jej subdomény. 

1.3
Obsah zkosic.sk je všetok obsah, ktorý sa návštevníkovi alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby okrem obsahu ktorý je na zkosic.sk nahratý používateľom. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom zkosic.sk je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy, keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah zkosic.sk, myslí sa tým obsah všetok obsah prístupný cez domenu zkosic.sk a jej subdomeny a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť, alebo meniť. 

1.4
Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený, alebo nahraný používateľom prostredníctvom systémov zkosic.sk a uložený v systéme a technických prostriedkoch zabezpečujúcich chod zkosic.sk pri využívaní služby. Obsah používateľa je obsahom zkosic.sk s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ. 

1.5
Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá je schopná zobraziť internetové stránky adresu domény zkosic.sk vrátane všetkých je subdomén a pristupovať tak k obsahu zobrazenému na zkosic.sk.

1.6
Používateľ je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitného predpisu, alebo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene takejto osoby, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím technických prostriedkov zkosic.sk. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka. 

1.7
Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu alebo bude založený na autentifikácií treťou stranou (zjednodušené prihlasovanie najmä spoločnosti Google alebo Facebook alebo cez služby SMS brány). Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti. 

1.8
Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba zverejňovania obsahu v systéme zkosic.sk používateľom, v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na zkosic.sk a určenej spoločnosťou. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, alebo bezodplatne podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom zkosic.sk. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.

1.9
Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom zkosic.sk a zároveň poskytovateľom služby.

1.11
Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník alebo používateľ.

2. PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1
Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo používateľov alebo tretích osôb.

2.2
Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia, ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam, alebo ich kombináciu. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti alebo iným návštevníkom alebo iným používateľom alebo tretím osobám.

2.3
Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

2.5
V prípade, že je obsahom zkosic.sk priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

3. REGISTRÁCIA

3.1
V prípade, že používateľ má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného prostredníctvom internetovej stránky.

3.2
Používateľ je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári používateľ uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé údaje, alebo ich kombináciu a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo iných používateľov alebo tretích osôb, používateľ zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.

3.3
Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare) a zaplatením ceny podľa platného cenníka ak je táto služba zpoplatnená, návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.

3.4
Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára spoločnosť zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle používateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené používateľom.

3.5
Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré mu alebo spoločnosti alebo inému používateľovi alebo návštevníkovi alebo tretej osobe alebo súčasne viacerým subjektom v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.6
V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.

3.7
Každý z používateľov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného používateľského účtu. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho užívateľského účtu, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívať službu, používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných používateľských účtov, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý používateľský účet používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti, návštevníkov, používateľov alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.

3.8.
Vyplnením formulára používateľom a jeho následným potvrdením dáva používateľ súhlas na šírenie uložených údajov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé a že ním propagované podujatie sa reálne uskutoční alebo jeho propagovaná prevádzka skutočne existuje a poskytuje zverejnené služby. Zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu. V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých používateľom je používateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce.

4. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

4.1
Spoločnosť poskytuje prostredníctvom zkosic.sk používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.

4.2
Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej tvorby a editácie informácií a obsahu ním zverejnených.

4.3
Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služba poskytovaná spoločnosťou sa nepovažuje za službu zabezpečujúcu archiváciu údajov používateľa. Zmyslom a účelom služby je vytvorenie priestoru na tvorbu obsahu a propagáciu služieb a produktov používateľa. Za obsah a správnosť údajov vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ.

4.4
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, spoločnosť môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.5
Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny stanovené spoločnosťou a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb, alebo na základe dohody medzi spoločnosťou a používateľom.

4.6
Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti, aktualizácií sytémov a iných činnosti nevyhnutných pre zabezpečenie bezpečnosti a bezproblémového chodu zkosic.sk.

4.7
Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré je od nej možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské a ekonomické zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka alebo používateľa. Za škodu na majetku návštevníka alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.

4.8
V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu používateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania používateľa, ktoré používateľ oznámi spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie používateľa; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa.

4.9
Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.10
Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti alebo návštevníkov alebo používateľov alebo tretích osôb.

4.11
V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

4.12
Používateľ berie na vedomie, že služba poskytnutá spoločnosťou nezabezpečuje archiváciu záznamov vytvorených používateľom v rámci poskytnutia služby.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

5.1
Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

5.2
Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.

5.3
Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky, pokiaľ ním využívaná služba je spoplatnená.

5.4
Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť, iný používateľ, návštevník alebo tretia osoba.

5.5
Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti, práv používateľa, práv iných používateľov, práv návštevníkov, práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.6
Používateľ má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou dáta spojené s podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.

5.7
Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu, za ktorú uhradil cenu. Používateľ nebude mať právo po skončení poskytovania služby vytvárať nový používateľský obsah. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie používateľského účtu alebo obsahu používateľa s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa; spoločnosť v tomto prípade nie je povinná zmazať údaje, ktoré je povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu používateľa si spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho používateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.

5.8
Používateľ má právo požiadať spoločnosť o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré spoločnosti poskytol. Pri likvidácií osobných údajov spoločnosť vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré používateľ spoločnosti poskytol, okrem tých, ktoré je spoločnosť povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

5.9
Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu zkosic.sk spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10
V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv spoločnosti alebo iných používateľov alebo návštevníkov alebo tretích osôb, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1
Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky, pokiaľ používateľ využíva spoplatnené služby

6.2
Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať návštevníkom a používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

6.3
V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

6.4
Používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo v režime „offline“. V prípade využitia režimu „offline“ spoločnosť zašle používateľovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení ceny za službu spoločnosť bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.

6.5
Bankové poplatky spojené s platbami používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša používateľ.

6.6
Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva používateľom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívať službu. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.

6.7
Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti.

7. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

7.1
Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

8. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

8.1
Spoločnosť, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

8.2
Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.3
V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach písomne informovať používateľa.

9. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

9.1
Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť pisomne na adresu spoločnosti alebo elektronicky prostredníctvom kontaktného formuláru. Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou sú uvedené v cenníku služieb. Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí spotrebiteľ spoločnosti formou doporučenej zásielky na adresu sídla spoločnosti. Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby spotrebiteľom, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1
Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.2
Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi spoločnosťou a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi spoločnosťou a používateľom.

10.3
Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

10.4
Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

10.5
Spotrebiteľ môže spor medzi ním a spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr

11. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

11.1
Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

11.2
Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.3
Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po uplynutí doby podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1
Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom zkosic.sk dňa 15.11.2020.